Co ma wspólnego Warszawski policjant z górnictwem ?

2020-07-31

Pytanie otrzymane z OSPSBHP oddział Warszawa Centrum zaskoczyło nie jedną osobą, jednak kolega Andrzej Herko poradził sobie z nim nie pozostawiając wątpliwości pokazują swoją niesamowitą wiedzę i doświadczenie.

 

" Czy w Państwa ocenie służbę policjanta pełnioną w Metrze Warszawskim można zaliczyć do służby pełnionej pod ziemią?" (treść listu)

 

                                                Pani

                                                                      Barbara Jamrozik

                                                                                             Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

                                                                                   Pracowników Służby BHP

                                                                                     Oddział Warszawa Centrum

 

Odpowiadając na pismo w sprawie płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy policji, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia pod ziemią informuję co następuje.

Policjantowi niezależnie od prawa do corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego, (przy spełnieniu określonych warunków), przysługuje prawo do płatnego urlopu dodatkowego.

 Należy zaznaczyć że art. 84 ustawy o Policji przewiduje możliwość wprowadzenia rozporządzeniem przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych płatnych urlopów dodatkowych w wymiarze do 13 dni roboczych rocznie dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia albo osiągnęli określony wiek lub staż służby, albo gdy jest to uzasadnione szczególnymi właściwościami służby. Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 84 ustawy o Policji wydane zostało rozporządzenie MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 19 września 2014 r. w sprawie urlopów policjantów (Dz.U. z 2014 r.poz. 1282).

Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia, policjantom przysługują urlopy dodatkowe m.in. z tytułu pełnienia służby w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Z treści § 12. ust 3 pkt e rozporządzenia wynika, iż wymiar corocznego płatnego urlopu dodatkowego dla policjantów, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, wynosi 13 dni roboczych, jeżeli służba jest pełniona przez co najmniej 80 godzin w miesiącu „pod ziemią”

Praca pod ziemią kojarzy się wszystkim z zawodem górnika. W praktyce pod ziemią wykonywanych jest szereg innych prac, niekoniecznie związanych z wydobywaniem kopalin. Takim szczególnym przykładem może być praca policjanta zatrudnionego w podziemnym metrze w warunkach szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia, związanych z brakiem dostępu światła dziennego, poniżej otaczającego terenie, nienarażonego na hałas, niekorzystny mikroklimat. itp.

Należy zaznaczyć że coroczny płatny urlop dodatkowy przysługuje również policjantom, którzy pełnią służbę w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia:

  1. w pomieszczeniach pozbawionych stałego naturalnego oświetlenia lub celowo przyciemnionych, w których ze względów technologicznych lub ze względu na rodzaj wykonywanej służby stosowane jest wyłącznie sztuczne oświetlenie,
  2. w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu.

Jeżeli więc  dodatkowy urlop przysługuje w przypadku występowania tych czynników w środowisku pracy, to tym bardziej taki będzie posługiwał w przypadku pracy „pod ziemią”, ponieważ jest to kumulacja tych czynników.

Brak bowiem oświetlenia dziennego w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu otaczającego terenu, oddziałuje niekorzystnie na psychikę i może powodować pogorszenie samopoczucia, szybsze zmęczenie oraz zmniejszenie ostrości widzenia. Stąd też w przepisach bhp, organizowanie stanowisk pracy w takich pomieszczeniach, wymaga uzyskania zgody właściwego państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanego w porozumieniu z okręgowym inspektorem pracy

Przepisy bezpieczeństwa pracy mają bowiem na celu przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi powstającym w procesie pracy. Podstawowym jednak obowiązkiem pracodawcy jest jednak ochrona życia i zdrowia pracowników wyrażona w art. 66 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 15 i 207 Kodeksu pracy. Powyższe wynika również z art. 71a ust. 6 ustawy o Policji .

Należy zaznaczyć, że ustawodawca w rozporządzeniu w sprawie urlopów policjantów nie zdefiniował co należy uznać za pracę wykonywaną „pod ziemią”. Oznacza to, że jest to praca wykonywana poza pomieszczeniami pracy (bo urlop dodatkowy przysługuje ze względu na ich usytuowanie poniżej otaczającego terenu oraz brak oświetlenia dziennego w tych pomieszczeniach pracy). W praktyce będzie to dotyczyć pracy we wszystkich innych miejscach niż pomieszczenia pracy takich jak perony, ciągi komunikacyjne oraz pozostałych wymienionych w § 2 Komisariatu Policji Metra Warszawskiego.

Tak więc wykładnia gramatyczna i celowościowa nie pozostawia wątpliwości, iż intencją ustawodawcy było ustalenie zasady, w myśl której zarówno urlopy dodatkowe oraz inne świadczenia powinny przysługiwać każdemu  funkcjonariuszowi policji wykonującemu pracę „pod ziemią”.

 

Andrzej Herko                                                         

Członek Zarządu OSPSBHP Katowice PG            

były nadinspektor pracy OIP Katowice                  

 

Zachęcamy również do zapoznania się z opracowaniami kolegi Andrzeja Herki na temat:

Lokalizacja pomieszczeń – stałej pracy poniżej poziomu otaczającego terenu (Andrzej Herko)

Problematyka udzielania odstępstw od  oświetlenia światłem dziennym (Andrzej Herko)

oraz

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla policjantów