Przypominamy !

2021-03-28

...przepisy które weszły w życie w latach 2019 i 2020

 

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

Weszło w życie 26 pażdziernika 2020 r. zastępując dotychczasowo obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.

§ 4. 1. Prace eksploatacyjne prowadzi się zgodnie z instrukcją eksploatacji urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych, zwaną dalej „instrukcją eksploatacji”, opracowaną przez pracodawcę, zawierającą w szczególności:

1) charakterystykę urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

2) opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań;

3) zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami, zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem w języku polskim;

4) opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia;

5) zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia energetycznego lub grup urządzeń energetycznych;

6) wymagania w zakresie eksploatacji urządzenia energetycznego oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów;

7) wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych dla danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych;

8) identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego lub grupy urządzeń energetycznych oraz zasady postępowania pozwalające na eliminację podanych zagrożeń;

9) organizację prowadzenia prac eksploatacyjnych;

10) wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony, stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego, zwanych dalej „środkami ochronnymi”, określone w odrębnych przepisach;

11) wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia lub grupy urządzeń energetycznych, określone w odrębnych przepisach.

 

Niektóre przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia które obowiazują od 2019 r.  

Dz.U. 2019 poz. 2448 (Obowiązuje od dnia: 2020-01-01)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku.

Dz.U. 2019 poz. 2067 (Obowiązuje od dnia: 2019-11-13)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób.

Dz.U. 2019 poz. 2027 (Obowiązuje od dnia: 2019-11-08)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków zdrowotnych wykonywania prac podwodnych.

Dz.U. 2019 poz. 1995 (Obowiązuje od dnia: 2019-11-05)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Dz.U. 2019 poz. 1972 (Obowiązuje od dnia: 2019-10-17)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U. 2019 poz. 1417 (Obowiązuje od dnia: 2019-08-14)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Dz.U. 2019 poz. 1356 (Obowiązuje od dnia: 2019-07-20)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Dz.U. 2019 poz. 1294 (Obowiązuje od dnia: 2019-07-13)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy.

Dz.U. 2019 poz. 1160 (Obowiązuje od dnia: 2019-07-09)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Dz.U. 2019 poz. 1106 (Obowiązuje od dnia: 2019-06-29)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

Dz.U. 2019 poz. 1099 (Obowiązuje od dnia: 2019-06-28)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uwagi: § 1 pkt 1 lit. a w zakresie zmienianego § 1a pkt 2 lit. a i b wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Dz.U. 2019 poz. 1071 (Obowiązuje od dnia: 2019-06-25)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Akty uchylone lub nieobowiązujące poprzedzające wskazany dokument:

- Dz. U. 2004 nr 227 poz. 2298

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

Dz.U. 2019 poz. 1065 (Obowiązuje od dnia: 2020-12-25))

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz.U. 2019 poz. 966 (Obowiązuje od dnia: 2019-06-06)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 10 maja 2019 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej.

Dz.U. 2019 poz. 880 (Obowiązuje od dnia: 2019-05-28)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Dz.U. 2019 poz. 555 (Obowiązuje od dnia: 2021-01-01))

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Dz.U. 2019 poz. 406 (Obowiązuje od dnia: 2019-03-04)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Dz.U. 2019 poz. 211 (Obowiązuje od dnia: 2019-02-04)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych.

Dz.U. 2019 poz. 1948 (Obowiązuje od dnia: 2019-10-15)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Rozporządzenie w sprawie bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Od 10 sierpnia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 47). Zastępuje ono dotychczasowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. z 2002 r. nr 70, poz. 650).Nowe rozporządzenie określa wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mających zastosowanie w transporcie wewnętrznym. Reguluje również kwestię uprawnień do obsługi tego typu wózków jezdniowych.

Najistotniejsza zmiana wprowadzana nowym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym dotyczy kwestii uprawnień do obsługi wskazanych wózków.

Nowe wymagania kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

Według nowych przepisów nabycie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia będzie możliwe wyłącznie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 ze zm.).

Natomiast do obsługi – innych niż podnośnikowe – wózków jezdniowych z napędem silnikowym dopuszczona będzie osoba, która ma 18 lat i:

- ukończy odpowiednie szkolenie przeprowadzone w oparciu o programy opracowane lub zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego lub

- posiada dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdami silnikowymi lub zespołami składającymi się z pojazdu silnikowego i przyczepy lub naczepy uzyskane na podstawie przepisów w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, lub możliwe za okazaniem prawa jazdy na pojazdy mechaniczne.

Tak więc, od 10 sierpnia 2018 r. do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, charakteryzujących się najwyższym poziomem zagrożeń podczas eksploatacji, trzeba mieć potwierdzone kwalifikacje – w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego po przeprowadzonej procedurze kwalifikacyjnej.

Natomiast dotychczasowe imienne zezwolenia do obsługi wózków wydawane przez pracodawców zastąpią zaświadczenia o ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla operatorów/ kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym – innych niż podnośnikowe – przeprowadzanego według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego. Taka regulacja pozwoli obsługującym wózki, który ukończył szkolenie dla operatorów zostać zatrudnionym przez nowego pracodawcę bez konieczności ponownego odbycia szkolenia.

Imienne zezwolenia, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. poz. 650 oraz z 2003 r. poz. 603):

1)      wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.;

2)      wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.;

3)      wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Ponadto, aby obsługiwać wózki jezdniowe z napędem silnikowym – inne niż podnośnikowe, teraz wystarczy posiadanie uprawnienia (prawa jazdy) do kierowania pojazdami silnikowymi wydane na podstawie ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 978)  

Pracownicy posiadający zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych mogą również wykonywać pracę przy użyciu innych wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Pisemne polecenie wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego konieczne w określonych przypadkach:

Nowym obowiązkiem w przypadku wykonywania prac przy użyciu wózka jezdniowego stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego związanego z warunkami panującymi w miejscu transportu, jest wystawienie pisemnego polecenia wykonywania prac dla operatora przez organizatora pracy. Pisemne polecenie powinno zostać uzgodnione z właścicielem lub użytkownikiem terenu, na którym prace są wykonywane.

Nowe rozporządzenie nie podaje ściśle określonego wzoru pisemnego polecenia wykonania pracy. Natomiast w swojej treści wskazuje co powinno się w nim znaleźć. Polecenie powinno zwierać w szczególności:

1)      numer polecenia;

2)      imię, nazwisko i stanowisko służbowe osób odpowiedzialnych za organizację oraz wykonanie pracy;

3)      wskazanie zakresu i miejsca wykonania poleconych prac;

4)      określenie warunków i środków ochronnych niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego przygotowania i wykonania poleconych prac, w tym środków ochrony indywidualnej;

5)      wyznaczenie terminu rozpoczęcia i zakończenia prac oraz przerw w ich wykonaniu.

Uwaga! 

Polecenie pisemne trzeba będzie przechowywać nie krócej niż 3 miesiące od daty zakończenia pracy.

 

Organizator pracy czyli nie tylko pracodawca

Zauważmy, że nowe rozporządzenie mówi o organizatorze pracy, a nie tylko o pracodawcy. Takim organizatorem może być owszem pracodawca, ale również przedsiębiorca:

- niebędący pracodawcą organizujący pracę wykonywaną przez osobę fizyczną na innej podstawie niż stosunek pracy albo

- prowadzący na własny rachunek działalność gospodarczą powierzający obsługę wózka operatorowi.

Nowe rozporządzenie nakłada szereg obowiązków na takiego organizatora pracy związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy. To do jego zadań należeć teraz będzie:

- określenie sposób rejestrowania, wydawania, przekazywania, obiegu i przechowywania poleceń pisemnych;

- zapewnienie sprawdzenia stanu technicznego wózka jezdniowego przed rozpoczęciem pracy;

- informowanie operatora wózka, przed rozpoczęciem pracy, o dopuszczalnej prędkości ruchu wózków jezdniowych na poszczególnych odcinkach tras przejazdu, z uwzględnieniem nasilenia ruchu, rodzaju transportowanych ładunków, szerokości i stanu dróg oraz widoczności;

- podęcie środków zapobiegających wtargnięciu osób na teren pracy wózków jezdniowych;

- stosowanie odpowiednich środków w celu ochrony osób przed skutkami zagrożeń powodowanych działaniem wózków jezdniowych;

- zapewnienie odpowiedniego nadzoru nad pracami przy użyciu wózków jezdniowych, w szczególności przy transportowaniu ładunków mogących stwarzać zagrożenie.

Trzeba podkreślić, że nowe rozporządzenie opublikowane zostało w 9 stycznia 2018 r. zatem pracodawcy mieli zapewniony czas na dostosowanie się do nowych przepisów i wymagań, szczególnie w zakresie uprawnień operatorów do obsługi wózków jezdniowych.